TA’LIM JARAYONINI BOSHQARISH VA UNING SIFATINI OSHIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN AMALIY FOYDALANISH

Mualliflar

  • Azizova Mahbuba Hilol qizi Tashkent State University of Economics image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.55439/yutsftim/600

Abstrak

So’ngi yillarda yurtimizning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, madaniy sohalardagi
o‘zgarishlar ta’lim tizimini ham isloh qilishni taqozo etmoqda. Ta’limdagi innovatsion
texnologiyalar o’rganishni tartibga solish va uni to’g’ri yo’nalishga yo’naltirish
imkonini beradi. Maqolada oliy ta`limda innovatsion talim texnologiyalaridan ya`ni
interfaol metodlaridan foydalanish keng yoritib o`tilgan. Interfaol metodlar o`quvchitalablarning
bilimlarini yanada mustahkam egallanishiga, nutq madaniyatini
oshishiga, savollarni to`g`ri tuzishiga, o`z fikrini bayon etishga o`rgatishi yoritib
berilgan.

References

“O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risi”da O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 08.10.2019 yildagi PF-5847-son

Перегудов Л.В., Саидов М.Х. Олий таълим менежменти ва иқтисодиёти: Ўқув қўлланма. - Т.: Молия, 2002. - 184 б.

Panfilova A.P. Innovatsion pedagogik texnologiyalar: Faol o'rganish: Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik / A.P. Panfilov. - M, Akademiya, 2009 y.

Xakimova M. Oliy ta'lim muassasalarida ta'limning sifat va samaradorligini oshirish zaruriyati //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.

Mamajonov I.G, Ta’limda innovatsiya va innovatsion faoliyat // “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnal. № 6. Noyabir – Dekabr, 2020 yil.

Мусаханова Гулнора Мавляновна. “Кейс-стади” Технологияси талаба- ларнинг мустақил таълим жараёнида ташкилотчилик қобилиятини ривожлан- тирувчи инновацион метод сифатида. Архив исследований. 2, 1 (апр. 2022).

F.U.Tursunov, SH.R.Baxriddinov “Oliy ta’lim muassasasida innovatsion jarayonlarni boshqarishda muammolar”. Eurasian Journal Of Academic Research elektron jurnal. 2022 14- aprel. www.in-academy.uz

Downloads

Nashr qilingan

2023-06-23

How to Cite

Azizova Mahbuba Hilol qizi. (2023). TA’LIM JARAYONINI BOSHQARISH VA UNING SIFATINI OSHIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN AMALIY FOYDALANISH. “YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASIDA FAN VA TA’LIM INTEGRATSIYASI MASALALARI” Mavzusidagi Respublika ilmiy–amaliy Anjumani MAQOLALAR TO’PLAMI, 1(1), 232–234. https://doi.org/10.55439/yutsftim/600