“YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASIDA FAN VA TA’LIM INTEGRATSIYASI MASALALARI” mavzusidagi Respublika ilmiy–amaliy anjumani MAQOLALAR TO'PLAMI https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim uz-UZ@latin [email protected] (KHAYRULLA UROZBOEV) [email protected] (Khayrulla) Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 O‘ZBEKISTONDA KADRLAR TAYYORLASHNING INSON QADRINI YUKSALTIRISH VA MAQSADLI JIHATLARI https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/537 <p>Maqolada O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan so‘ng, mamlakatimizda118 ming davlat fuqarolik xizmati xodimining faoliyati ulug‘vor strategikmaqsadlarimiz yo‘liga nechog‘liq natijadorlik asosida safarbar etilishimillatimiz taraqqiyoti, buguni va kelajagi taqdirida favqulodda muhimahamiyatga ega. O‘zbekiston Respublikasining “Davlat fuqarolik xizmatito‘g‘risida”<span class="error" data-word="ги" data-element="2b05c94d-4a9e-450a-87b9-569daae06408" data-status="error">gi</span> qonuni qabul qilindi. Prezidentimiz 2022 yil 4 avgust kunidavlat xizmatini isloh qilish va boshqaruvda natijadorlikni oshirish chora-tadbirlari yuzasidan o‘tkazgan videoselektor yig‘ilishida mazkur qonunningqanchalik muhim ijtimoiy mohiyatga egaligi, unda mamlakatimiztaraqqiyotini jadallashtirish uchun o‘ziga xos “drayver” - harakatlantiruvchikuch mujassamligini alohida taʼkidlagan. Davlat boshqaruvida kadrlarsiyosatini takomillashtirish, davlat fuqarolik xizmatining huquqiyasoslarini mustahkamlash, davlat xizmatchilari faoliyati va butun tizimnitanqidiy qayta ko‘rib chiqish borasida zarur ko‘rsatmalar berilgan.</p> <p> </p> Sadirdin Xudoyqulov Copyright (c) 2023 Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясида фан ва таълим интеграцияси масалалари https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/537 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 YANGI O’ZBEKISTONDA INSON QADRINI YUKSALTIRISHDA DINIY VA DUNYOVIY MАFKURАLАRNING O‘RNI VА RОLI https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/538 <p>Mаqоlаdа sоbiq tоtаlitаr tuzumi bаrhаm tоpib, uning o‘rnidа Yangi mustаqil<br>dаvlаtlаrning pаydо bo‘lishi, bu mаmlаkаtlаr hududlаridа (hаttо undаn tаshqаridа<br>hаm) mаfkurаviy kurаsh g‘оyat kеskinlаshib kеtdi. Bu mаfkurаviy kurаshdа diniy vа<br>dunyoviy mаfkurаlаrning o‘z o‘rni vа bu mаmlаkаtlаrdа o‘zigа хоs jihаtlаri,<br>хususiyatlаri bоr. Hоzirgi dаvr оdаmining dingа munоsаbаtini o‘tish dаvrigа yoki<br>yangi аvlоd e’tiqоdidа diniylik vа dunyoviylikning hоlаti, shаkllаnish хususiyatlаri,<br>оmillаrini o‘rgаnish kаttа аmаliy аhаmiyatgа egа. Dingа munоsаbаtning hоlаti, yosh<br>аvlоd dunyoqаrаshidа diniylik vа dunyoviylikning o‘rni sоtsiоlоgik tаdqiqоtlаr<br>nаtijаsidа o‘rgаnilmоqdа. Biz hаm kаsb-hunаr kоllеjlаri vа аkаdеmik litsеy<br>o‘quvchilаri hаmdа оliy o‘quv yurtlаri tаlаbаlаri o‘rtаsidа 2022 yil оktyabr оyidа<br>sоtsiоlоgik tаdqiqоt o‘tkаzdik. Bu muаmmоlаrni хоlisоnа, fаlsаfiy tаhlil qilib, dunyoviy<br>vа diniy mаfkurаlаr o‘rtаsidаgi munоsаbаtni оptimаllаshtirish, ulаrning<br>hаmkоrligidаn jаmiyat istiqbоli yo‘lidа sаmаrаli fоydаlаnish mumkin</p> <p>&nbsp;</p> Djахоngir Bаyаliеv Copyright (c) 2023 “YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASIDA FAN VA TA’LIM INTEGRATSIYASI MASALALARI” mavzusidagi Respublika ilmiy–amaliy anjumani MAQOLALAR TO'PLAMI https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/538 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 СИЁСИЙ ИЖТИМОИЙЛАШУВ – ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИДА МУҲИМ ОМИЛ СИФАТИДА https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/539 <p>Мақолада сиёсий ижтимоийлашув категориясининг назарий талқинлари,<br>олимларнинг илмий изланишлари ва турли хил социоллогик тадқиқот<br>натижалари ёритилган. Сиёсий ижтимоийлашувнинг турлари, таърифи ва<br>унинг жамият тараққиётидаги ўрни ва роли фактлар асосида очиб<br>кўрсатилган.</p> <p>&nbsp;</p> Нилуфар Ризаева Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/539 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ В УПРАВЛЕНИИ ВУЗОМ https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/540 <p>В статье рассматриваются предпосылки, необходимые для формирования<br>информационно-интеллектуальных систем в управлении вузом и тенденции их<br>использования. На основе анализа принципов функционирования вузом выявлены<br>основные элементы информационно-интеллектуальных систем.</p> Абдумалик Абдувахидов Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/540 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 DIRECTIONS OF USING NEGOTIATIONS IN KEEPING PEACE AND ENSURING STABILITY IN SOCIETY https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/541 <p>This article analyzes the active foreign policy of Uzbekistan to ensure peace,<br>security and stable socio-economic development. The issue was also highlighted that<br>Uzbekistan chose to resolve conflicts and disputes arising in its foreign policy, only<br>through peaceful negotiations, which increased the importance and role of our<br>national diplomacy.</p> Fariza Kholdarova Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/541 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 THE ORIGIN OF THE INITIAL MUSLIM ORGANIZATIONS IN AMERICA https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/543 <p>The article elucidates the formation and development of Muslim<br>organizations at the turn of the 20th century by using a lot of English sources. Besides,<br>it gives important information about various Islamic organizations, their ideas and<br>activities which are played great role in Muslims life of that period. Moreover, the<br>author of the article focused on the role of the leaders of organizations in society and<br>paid special attention to how their ideas conformable to the main dogmas of Islam.<br>Particularly, the ideas of Moorish Science Temple of America and Nation of Islam have<br>been sufficiently analyzed.</p> Otabek Mavlonov Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/543 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 EFFECTIVE CONFLICT MANAGEMENT IN EDUCATIONAL INSTITUTION AS A TOOL OF BUILDING WELFARE STATE https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/544 <p>It is an inherent aspect of human nature that conflicts persist, serving as a vital<br>component of an individual's ethical and emotional development. Furthermore, it<br>should be noted that they are ubiquitous across educational institutions. Accordingly,<br>it can be inferred that conflict is an inherent aspect of the educational milieu, thereby<br>necessitating that educators proficiently possess the ability to effectively address and<br>resolve instances of conflict.</p> Inomiddin Imomov Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/544 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ИНСОН ОМИЛИНИНГ ТИЗИМЛИ ТАЪЛИМ МЕХАНИЗМЛАРИДА АКС ЭТИШИ https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/545 <p>Мақолада мамлакатимизда амалга оширилаётган туб ислоҳатлар мазмун-<br>моҳиятида инсон қадрини улуғлаш – юртимизда яшаётган ҳар бир одамнинг ҳуқуқ<br>ва эркинликлари, қонуний манфаатларини таъминлашга қаратилганлиги хақида<br>сўз боради. Бу борада жамиятимиз асоси бўлган маҳалла ҳал қилувчи ўрин<br>тутади. Инсон омилининг тарбиявий аҳамияти бевосита олий таълим<br>соҳасидаги яратиб берилаётган имкониятлар билан ўлчанади. Мақолада<br>юртимизда фаолият олиб бораётган таълим муасассасаларининг инсон қадри-<br>қиммати бўйича ишлари ёритилган.</p> Хайриддин Бердиев , Алишер Эсанов Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/545 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 ЎЗБЕКИСТОНДА РАҚОБАТБАРДОШ ИҚТИСОДЧИ КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШ СИФАТИНИ ОШИРИШНИНГ ИННОВАЦИОН ОМИЛИ https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/554 <p>Мақолада Ўзбекистонда рақобатбардош иқтисодчи кадрлар тайёрлашда<br>таълим сифатини оширишнинг инновацияларнинг инсонларнинг шахсий ва<br>касбий ривожланишдаги омиллари ёритилган. Шунингдек, республикамизда<br>узлуксиз таълим тизимини ислоҳ этиш тенденциялари таҳлил қилиниб,<br>тавсиялар берилган.</p> Мансур Эшов Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/554 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 INSON MA’NAVIY VA AHLOQIY KAMOLOTINI SHAKLLANTIRISHDA DUNYOVIY VA DINIY MAFKURALARNING AHAMIYATI https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/557 <p>Maqolada dunyoviylik va diniylik uyg‘unligi turli tarixiy davrlar<br>misolida o‘zganilib, falsafiy tahlil etilgan. Jamiyat taraqqiyotining hozirgi davri bu<br>jihatdan yanada murakkab bo‘lib, o‘zaro munosabat, sharoitlari, imkoniyatlari, shakl<br>va vositalari, zaruriyat va oqibatlari oldingi davrlardagi holatdan tubdan farq qiladi. Postindustrial jamiyatning shakllanishi, butun dunyoda, barcha sohada tobora<br>chuqurlashib borayotgan globallashuv jarayoni, mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy,<br>ma’naviy hayotida shunday muammolarni keltirib chiqarmoqdaki, ular diniy va<br>dunyoviy mafkuralar o‘rtasidagi munosabatning, kurashning shakllariga,<br>yo‘nalishlariga hal qiluvchi ta’sir o‘tkazmoqda, jamiyat istiqboli nuqtai nazardan ular<br>o‘rtasidagi munosabatning samarali yo‘nalish va shakllarini tanlab olishni<br>zaruriyatga aylantirmoqda.</p> Bekdavlat Aliyev Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/557 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 РАҚАМЛИ ТАЪЛИМ МУҲИТИДА ТАЛАБАЛАРДА АХБОРОТ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/558 <p>Компетенцияларни шакллантиришга йўналтирилган таълим –<br>ўқувчиларнинг эгалланган билим, кўникма ва малакаларини ўз шахсий, касбий ва<br>ижтимоий фаолиятларида амалий қўллай олиш имкониятидир.<br>Компетенциявий ёндашувга асосланган таълим ўқувчиларда мустақиллик, фаол<br>фуқаролик позициясига эга бўлиш, ташаббускорлик, медиаресурслар ва<br>ахборот-коммуникация технологияларидан ўз фаолиятида оқилона фойдалана<br>олиш, онгли равишда касб-ҳунар танлаш, соғлом рақобат ҳамда умуммаданий<br>кўникмаларини шакллантиради.</p> Мухаббат Хакимова, Оғабек Туқумбетов , Мавсума Неъматова , Олимбой Турсунов Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/558 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 ОЛИЙ ТАЪЛИМ БОШҚАРУВИДА ШАХСНИНГ КАСБИЙ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА БОШҚАРУВ МОДЕЛИ https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/560 <p>Бугунги кунда, ҳар қачонгидан ҳам кўпроқ Ўзбекистонга, айниқса,<br>таълимни бошқариш ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш тизимида янги авлод<br>бошқарув кадрлари керак. Бунинг сабаби шундаки, менежментдаги тизимли<br>инқироз менежмент тизими ходимларининг интеллектуал салоҳиятида жиддий<br>камчиликларни аниқлади, уларнинг кўплаб вакиллари янги шароитларда, яъни<br>турли хил мулк шаклларининг тенглиги, жамият ҳаётини демократлаштириш,<br>сиёсий ва мафкуравий плюрализм, бозор муносабатларининг шаклланиши<br>шароитида ишлай олмадилар. Шунинг учун менежерлар ўзларининг касбий<br>фаолиятларида тобора кўпроқ ваколат инқирозига дуч келмоқдалар, бу<br>замонавий жамиятдаги ўзгаришлар, жамиятнинг ривожланиш суръати ва<br>жамоатчилик билан алоқалар тизими уларнинг касбий компетенциясига<br>қўядиган талаблардан орқада қолиш билан боғлиқ.</p> Давлатжон Бегматов , Олим Турсунов Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/560 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 РАҚАМЛИ ТАЪЛИМ ШАРОИТИДА ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАСИНИ БОШҚАРИШ https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/562 <p>Мақолада олий таълим муассасасини бошқаришнинг хусусиятлари,<br>бошқарув механизмларининг турлари ва функциялари бўйича таснифи кўриб<br>чиқилади, муаллифнинг мақсадларни белгилаш мезонига кўра қатъий ва<br>мослашувчан механизмларга таснифланиши таклиф этилади. Шунингдек,<br>бошқарув механизмини барча элементларнинг ишлашини, ижтимоий-<br>иқтисодий тузилмани ташкил этиш функциясини таъминлайдиган “алоқалар<br>тизими” сифатида таҳлил қилади.</p> Шухрат Хушвақтов Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/562 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 YANGI О‘ZBEKISTONDA QOZOG‘ISTON RESPUBLIKASI FUQAROLARINING MADANIY ALOQALARINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/563 <p>Ushbu maqolada uchinchi Renessans pallasida turgan Yangi O’zbekiston yurtida<br>hududida qo’shni Qozog’iston Respublikasining fuqarolarini ya’ni ushbu ikki<br>mamlakat aholi vakillarining eng insonparvar munosabatlardan biri bо‘lgan madaniy<br>aloqalarining rivojlanishi uchun dolzarb sanalgan masalalari haqida ilmiy asoslar<br>keltirilgan.</p> Asror Tursunov Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/563 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 НАВОИЙ ОНТОЛОГИК ФАЛСАФАСИДА ЗАМОН ВА МАКОН МАВЗУСИ https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/565 <p>Ушбу мақола фалсафада вақт категориясига бағишланган. Хусусан,<br>мақолада улуғ мутафаккир Алишер Навоийнинг онтологик қарашларида вақт<br>категорияси таҳлили, вақт билан боғлик масалаларининг баён тили, услуби, улар<br>бўйича илмий-фалсафий хулосалар қилинган.</p> Тожи Норов Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/565 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 OLIY TA’LIM JARAYONIDA INNOVATSIYALARNI BOSHQARISH FAN VA TA'LIM INTEGRATSIYASI SIFATIDA https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/566 <p>maqolada asosan ta’limda innovatsion menejmentni joriy etish, menejmetining<br>bir qator o‘ziga xos xususiyatlarga ega ekanligi haqida ma’lumotlar yoritilgan.</p> Muxayyo Baybayeva , In’omiddin Imomov Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/566 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 PEDAGOGICAL OPPORTUNITIES FOR IMPROVING EDUCATIONAL ACTIVITIES IN STUDENTS https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/568 <p>Today, one of the main factors in improving the quality and efficiency of education<br>is the organization of independent education for students and the formation of<br>independent study activities in them. Creative tasks that can be solved using creative<br>techniques are important in forming and changing students' worldview. This article<br>describes the recommendations on the organization of students' independent<br>educational activities and the development of students' independent learning and skills<br>in higher education institutions.</p> Iroda Sodiqova Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/568 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 ISSUES OF IMPROVING PERSONAL SPIRITUALITY IN THE WORKS OF ABU MANSUR MATURIDI https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/569 <p>This article philosophically analyzes the issue of human freedom and<br>personal ethics of Abu Mansur Maturidi.</p> Maksuma Adashova Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/569 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 IMPROVING THE PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS IN THE CONDITIONS OF PEDAGOGICAL MODERNIZATION https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/570 <p>This article talks about what competence students of Pedagogical University should<br>have in the conditions of development. Pedagogical quality and content of professional<br>training, which should be acquired for future pedagogues, are highlighted.</p> Aziza Abdullayeva Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/570 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 LINGUISTIC FEATURES OF PROVERBS ON THE THEME OF PATRIOTISM IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/571 <p>This article examines the national-cultural and universal characteristics of<br>English and Uzbek proverbs in both languages. In this article, the conclusions of<br>famous writers and scientists in their work on proverbs and the place and importance<br>of proverbs in human life are mentioned. When we compared proverbs in different<br>languages, we found differences and similarities between them.</p> Shohsanam Bekmuratova Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/571 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 ИНСОН МАЪНАВИЙ ВА АҲЛОҚИЙ КАМОЛОТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ФАН ВА ТАЪЛИМ ИНТЕГРАЦИЯСИНИНГ ЎРНИ https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/572 <p>Мақолада ёшларимизни юксак маънавий.-ахлоқий руҳда тарбиялаш,<br>уларда маънавий жасорат туйғусини шакллантириш турли мафкуравий-<br>маънавий таҳдидлардан ҳимоя қилишнинг муҳим омил эканлиги ҳақида фикр<br>юритилади.. Жасорат – ҳар бир инсоннинг юксак камолотга эришганини<br>кўрсатувчи маънавий-ахлоқий ҳодиса. У инсоннинг, жумладан ёшларимизнинг<br>жамият ва унинг аъзолари манфаатларини ҳимоя қилиш, мустақилликни асраб-<br>авайлаш, уни янада мустаҳкамлаш, муайян вазифани адо этишда фидойилиги,<br>бутун куч ва имкониятларини тўла сафарбар этишини англатадиган<br>маънавият категория сифатида хулосалар чиқарилади.</p> Сайёра Чинниева Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/572 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 РОЛЬ ЭТИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ В ОБРАЗОВАНИИ И В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ЗРЕЛОСТИ ЧЕЛОВЕКА https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/573 <p>в данной статье рассматривается актуальная проблема этики препода-<br>вания в высшем учебном заведении (ВУЗе). Основное внимание уделяется<br>этическим аспектам профессиональной деятельности преподавателей, таким<br>как честность, справедливость, профессиональная компетентность, отноше-<br>ние к студентам и коллегам, использование современных методов преподавания<br>и оценки знаний. В статье рассматриваются ключевые аспекты этики<br>преподавания в ВУЗе, а также предлагаются рекомендации для развития<br>этических принципов и стандартов в педагогической практике ВУЗов. Статья<br>также подчеркивает важность новаторских подходов к этике преподавания и<br>привлечение авторитетных авторов в данной области.</p> Эльвира Муратова Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/573 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 ОСОБЕННОСТИ СОПОСТАВЛЕНИЯ ЦВЕТОВЫХ КОМПОНЕНТОВ ВО ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ И ПОСЛОВИЦАХ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/574 <p>В данной статье рассматриваются методы усвоения особенностей<br>русского языка и устранения влияния родного языка при изучении русского языка<br>среди студентов узбекской национальности, а также лексические сходства и<br>различия фразеологических выражений и пословиц в русском и узбекском языках.</p> Адолат Каримова Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/574 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 ТУРИЗМГA ОИД МАТНЛАРНИНГ СТИЛИСТИК ТАҲЛИЛИ https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/575 <p>Ушбу мақолада, олимларнинг матнга нисбатан турли қарашлари асосида<br>реклама матнининг асосий мезонлари: ахборот мазмуни, аниқлик, фикрни<br>ўқувчига аниқ ва содда шаклда етказиш. Мақолада жаҳон тилшунослигида<br>замонавий илмий тадқиқотлар объекти бўлган туризм рекламасининг кенг<br>кўламли таъсири, унинг мамлакат иқтисодиёти ва маданиятининг муҳим<br>бўғини эканлиги ҳақида сўз боради. Реклама тадқиқотининг илмий ва амалий<br>аҳамияти кескин ортиб, турли миллатга мансуб туристларнинг дунё ҳақидаги<br>лингвистик тасаввурларини ифодалаш имконини беради, туристик рекламанинг<br>лингвокултурологик хусусиятлари таснифланади.</p> Лайло Исмаилова Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/575 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA XORIJIY TILLARNI O’QITISHNI TAKOMILLASHTIRISHDA TALABALARNING KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/577 <p>Xorijiy tilni o‘rganish bugungi globallashgan dunyoda oliy ta’limning muhim<br>tarkibiy qismidir. Til ko'nikmalarini samarali oshirish uchun talabalar motivatsiya, til<br>o'rganish strategiyalari, madaniy kompetentsiya, o'z-o'zini aks ettirish va o'z-o'zini<br>baholash, vaqtni boshqarish va intizom kabi bir qator kompetensiyalarga ega bo'lishi<br>kerak. Ushbu kompetentsiyalarni turli vositalar, masalan, til darslari, mustaqil ta'lim<br>dasturlari, til o'rganish dasturlari, o'qituvchilarning yo'l-yo'riqlari va yordami orqali<br>rivojlantirish mumkin. Ushbu kompetensiyalarni rivojlantirish orqali talabalar<br>o'zlarining mehnatga layoqatliligi va madaniy xabardorligini oshirishlari mumkin, bu<br>esa ularni global ishchi kuchi talablariga yaxshiroq tayyorlaydi. Oliy o‘quv yurtlari<br>ushbu kompetensiyalarni shakllantirishda va talabalarga til o‘rganish borasida<br>muvaffaqiyatga erishishda muhim rol o‘ynaydi.</p> Ziyoda Xudoyarova Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/577 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 ЎҚУВ ФАНЛАРИ МАЗМУНИНИ ИНТЕГРАЦИЯЛАШ –ТАЪЛИМ СИФАТИНИ ОШИРИШ ОМИЛИ СИФАТИДА https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/578 <p>Ушбу мақолада олий таълим тизимида ижтимоий-иқтисодий ва<br>гуманитар ўқув фанлари мазмунини интеграциялаш масаласи қаралади.<br>Шунингдек, ўқув фанлари мазмунини интеграциялашга қўйиладиган педагогик<br>талаблар ишлаб чиқилган.</p> Гулнора Ибрагимова Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/578 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 DEVELOPMENT OF LEXICAL COMPETENCES OF FUTURE ECONOMISTS https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/579 <p>This article describes the pedagogical aspects of improving the lexical<br>competence of future economists, the types of competence, and explains the importance<br>of improving professional speech competence in their classes. The article shows<br>effective methods of improving students' professional speech competence.</p> Malohat Narbayeva Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/579 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 MAMLAKATIMIZ IJTIMOIY-STRATIFIKATSION JARAYONIDAGI O‘ZGARISHLAR VA UNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/581 <p>Mazkur maqolada mamlakatimizda mustaqillik yillarida yangi islohotlar<br>natijasidagi transformatsiya hodisasi hamda jamiyatimisda sodir bo’layotgan<br>o’zgarishlarning jamoatchilik fikriga, aholi dunyoqrashi va turmush tarziga ta’siri<br>haqida bayon etilgan.</p> Hulkar Qurbonaliyeva Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/581 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 МНОГОЗНАЧНЫЕ, ОМОНИМИЧНЫЕ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СЛОВА С ОКОНЧАНИЕМ -ING И ТРУДНОСТИ ИХ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/582 <p>В данной статье освещены эффективные способы обучения<br>грамматике английского языка.</p> Ф Жуманазарова Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/582 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 ИЖТИМОИЙ ДАВЛАТ – ИЖТИМОИЙ ТАРАҚҚИЁТ ГАРОВИ https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/584 <p>Мазкур мақолада ижтимоий давлат тушунчасининг<br>таърифи, белгилари, ўзига хос хусусиятлари, ижтиоий давлат қуриш борасида<br>хориж тажрибалари ҳамда мамлакатимизда бу борада</p> Азамат Мухтаров Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/584 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА БОШҚАРУВНИНГ МОДЕРНАЗАЦИОН МЕХАНИЗМЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ, ПЕДОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ МАҲОРАТИ ОРҚАЛИ ШАХСНИНГ МАЪНАВИЙ ВА АҲЛОҚИЙ КАМОЛОТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/585 <p>Мазкур мақолада таълим тизимида бошқарувнинг модерназацион<br>механизмларини ривожлантириш, педогогик технологияларни қўллаш маҳорати<br>орқали шахснинг маънавий ва аҳлоқий камолотини шакллантириш йўллари<br>тўғрисида батафсил маълумот берилган. Таълимдаги модернизация шахс<br>камолоти учун ҳамда ривожланишида мухим аҳамият касб этиши бўйича<br>тавсиялар берилган.</p> Муҳаммад Тайлаков Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/585 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 UZBEKISTAN'S REFORMS TO ENSURE INTERNATIONAL PEACE STRATEGY https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/587 <p>This article analyzes the views on the reform strategy in ensuring interethnic<br>harmony and religious tolerance in Uzbekistan. The article also contains opinions on<br>changes in the global geopolitical arena, the growing process of globalization and the<br>constant awareness of the world community about maintaining peace and stability. In<br>such difficult conditions, maintaining peace, stability and strengthening independence<br>remains one of the priorities of each state. Today, an effective fight against internal<br>and external threats and dangers in the field of spirituality, strengthening ideological<br>immunity in society, strengthening the atmosphere of mutual respect, friendship and<br>harmony between representatives of different nationalities and religions in our<br>country. Particular emphasis is placed on the priority task of public policy[1].</p> Yakubov Odil Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/587 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 ИНТЕРНЕТ ВА ОММАВИЙ АХБОРОТ КОММУНИКАЦИЯЛАРИНИНГ ЁШЛАРНИНГ ИСЛОҲОТЛАРДАГИ ФАОЛЛИГИГА ОБЪЕКТИВ ТАЪСИРИ https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/589 <p>Мазкур мақолада интернет ва оммавий ахборот коммуникациялари<br>ёшларнинг ислоҳотлардаги фаоллигига кўрсатадиган объектив таъсири ҳамда<br>жамиятдаги трансформацион ўзгаришларда коммуникатив технологиялардаги<br>тараққиёт, оммавий коммуникацияларнинг аудиторияга таъсири тўғрисида<br>маълумотлар берилган.</p> Нажмиддин Қодиров Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/589 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОИЙ ДАВЛАТ БАРПО ЭТИШНИНГ ТАРИХИЙ-ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/546 <p>Янги Ўзбекистоннинг янги таҳрирдаги Конституциясини қабул қилиш<br>Президент Шавкат Мирзиёевнинг ҳар бир соҳадаги ташаббуслари ва қатъий<br>сиёсий иродаси билан Ҳаракатлар стратегияси доирасида амалга оширилган ва<br>Тараққиёт стратегияси асосида давом этаётган кенг қамровли ислоҳотлар ва<br>саъй-ҳаракатлар натижасида мамлакатимизда ижтимоий давлат қуришнинг<br>конституциявий асосларини мустаҳкамлашга хизмат қилади. Зеро, Янги<br>Ўзбекистонда “инсон – жамият – давлат” тамойили асосида конституциявий<br>қонунчилик ва конституциявий амалиётни мустаҳкамлаш, бунда энг аввало<br>инсон манфаатини ҳар нарсадан устун қўйиш мақсад қилинди. Янги Ўзбекистон<br>Стратегиясининг концептуал яхлит мундарижасидан келиб чиққан ҳолда, Янги<br>Ўзбекистон ва Учинчи Ренессанс пойдеворини барпо этиш, “Инсонга эътибор ва<br>сифатли таълим йили”да мамлакат ички ва ташқи сиёсатининг давлат-жамият-<br>хўжалик қурилиши ва бошқарувидаги ислоҳотларни амалга ошириш белгилаб<br>олинди.</p> Обломурадов Наим Халимович Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/546 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 ЭКОЛОГИК ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ МАСАЛАЛАРИ https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/547 <p>Мамлакатимизда демократик қадриятлар, инсон ҳуқуқлари ва<br>эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилишда фуқаролик<br>жамияти институтлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари муҳим омилга<br>айланмоқда. Фуқароларнинг ўз салоҳиятларини рўёбга чиқаришда, уларнинг<br>ижтимоий, экологик-иқтисодий фаоллиги ва ҳуқуқий маданиятини ошириш<br>учун шароит яратишда, жамиятда манфаатлар мувозанатини таъминлашга<br>кўмаклашишда ҳамда давлат ва жамият бошқарувида жамоатчилик назоратини<br>амалга оширишнинг таъсирчан ва амалий механизмларини жорий этишда мазкур<br>институтларнинг аҳамияти беқиёс.</p> Аликулов Хусниддин Акбарович Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/547 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 STUDENTS' DEVELOPMENT COMPETENCIES IN IMPROVING FOREIGN LANGUAGES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/548 <p>This article talks about skills aimed at improving self-development skills. The<br>pedagogical potential of a foreign language is transferred in lessons in collaboration<br>with the teacher and students; based on the student's level of knowledge (what is the<br>level of his knowledge, skills, qualifications), starting from that level; taking all<br>measures to encourage student initiative; To develop a sense of self-assessment and<br>self-confidence, to develop a sense of responsibility and a critical view of the results of<br>one's work, and to learn a foreign language so that students can use the knowledge<br>they have acquired to solve life problems within the framework of future independent<br>education It is very important to constantly encourage learning.</p> Khudoyarova Ziyoda Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/548 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 MANAGEMENT AND LEADERSHIP IN EDUCATION https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/549 <p>Management is about helping people singly or in groups to get things done to<br>meet predefined purposes. These purposes may be generated by a group of people with<br>which a manager is working or be identified by the organization in which people work<br>and managers supervise. Such a definition makes visible two different ideologies of<br>management: that of the manager or leader as servant of the group, an ancient<br>tradition that has many religious antecedents, and that of the manager as representative<br>of institutional authority and so as an agent of control. While the former may be<br>visible in collegially run and professionally staffed organizations such as general<br>medical practices, the latter is most commonly seen in hierarchically organized<br>business and industry. What seems to distinguish the former from the latter is that in<br>the former, the purposes and practices of work are predominantly derived from expert<br>knowledge. This is used to meet best the needs of the clients whom the organization<br>serves through a face-to-face relationship with them. In the latter, the major concern<br>is with making a profit from distant customers, although this will also require a highquality<br>product or service to be created and delivered.</p> Yuldashev Maksud Abdullaevich Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/549 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 THE BARRIERS TO INCLUSIVE EDUCATION IN PRIMARY SCHOOLS https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/550 <p>A review of research studies on the topic of obstacles to inclusive education in<br>elementary schools is presented in this article. 27 expert publications chosen from the<br>Web of Science and Scopus databases based on certain criteria made up the<br>fundamental data set for our investigation. The analysis's findings were presented, and<br>they may be found in all the texts. The purpose of this review study is to determine what<br>the obstacles are to inclusion in primary schools, what is known about them, and<br>whether there are any solutions. We concentrated more intently on the issues of gaps<br>between law and practice, obstacles to effective classroom instruction,<br>transdisciplinary and interprofessionalism, and methodological details. The analysis<br>and debate highlight the key aspects of by looking for textual similarities and variances<br>across the distinct articles.</p> Toshmurodova Mukhabbat Nazaralievna Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/550 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТДА РAҚAМЛИ ТAЪЛИМ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/551 <p>Рақамли трансформация ғоясини глобал тренд деб аташ мумкин. Рақамли<br>технологиялар кўплаб мамлакатларнинг иқтисодий ривожланишида муҳим рол<br>ўйнайди. Маълумки, ХХI аср ахборот асри. Aхборот технологиялари тараққий<br>етган даврда ёш авлодга замон талаблари асосида таълим-тарбия бериш,<br>уларнинг ҳар томонлама камол топишига ҳисса қўшиш мамлакатимиз<br>келажагидир. Компютер ва ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда<br>ўқитиш жараёни ўқувчининг янгича фикрлаш қобилиятини шакллантиради,<br>уларни тизимли боғланиш ва қонуниятларни топишга ундайди ва бунинг<br>натижасида – касбий салоҳиятини шакллантиришга йўл очади. Ҳозирги ахборот<br>жамияти шароитида у ўқувчиларнинг фикрлаш қобилиятини шакллантирувчи ва<br>компютер тайёргарлигини ривожлантирувчи умумий қонуниятлардан<br>тарқалади.</p> Шониёзов Маҳмуджон Очилович Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/551 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА. https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/552 <p>В статье рассматриваются основные технологии и направления цифровой<br>трансформации бизнеса, отмечены ее основные преимущества. Кроме того,<br>представлены этапы подготовки к цифровой трансформации объектов бизнеса.</p> Шарофиддин Хашимходжаев, Адилбоева Шохиста Ахмад қизи Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/552 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 THE ROLE OF THE DIGITAL ECONOMY IN MODELING THE FINANCIAL ACTIVITIES OF ENTERPRISES https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/553 <p>This article examines the profound role the digital economy plays in modeling the<br>financial activities of enterprises. It delves into the modern tools and mechanisms for<br>implementing efficient financial processes and facilitating digital transformation in<br>companies. The study harnesses a qualitative methodological approach and provides<br>an empirical analysis of the digital economy's impact on enterprise finance, illustrating<br>how the adoption of digital technology reshapes financial practices.</p> Yuldosheva Gulnoza Abdinabiyevna Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/553 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 O’ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SUG’URTA MUNOSABATLARINI RIVOJLANISH SAMARADORLIGI TAHLILI https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/555 <p>Ushbu maqolada bugungi globallashuv jarayonida davlatning ijtimoiy<br>himoyasining dolzarbligi, aholining tibbiy sug’urtaga bo’lgan ehtiyoji kun sayin ortib<br>borishi, sug'urta bozorining jahon talablariga mos va ilg'or tajribalariga javob bera<br>oladigan, to'laqonli sug'urta hizmatlarini ko'rsatishda tibbiy sug'urtani naqadar<br>dolzarbligi, uning bugungi kundagi muammolari yoritilgan. Maqolada ixtiyoriy va<br>majburiy tibbiy sug’urtaning farqlari, e’tiborli jihatlari, jahon hamda<br>mamlakataimizda uning amaldagi holati keltirilgan.</p> Abduturapova Dildora Farxodjon qizi Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/555 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 ИНТЕГРАТИВ ЁНДОШУВ – БЎЛАЖАК МУҲАНДИС-КОНСТРУКТОРЛАРНИНГ ГРАФИК МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ОМИЛИ https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/556 <p>Ушбу мақолада олий техник таълим тизимида графика ўқув фанлари<br>мазмунини касбий фанлар мазмуни билан интеграциялаш асосида бўлажак<br>муҳандис-конструкторларнинг график маданиятини шакллантириш масаласи<br>қаралади.</p> Камолитдин Абдуҳакимович Зойиров, Бехзод Нематиллаевич Гаппаров Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/556 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 OLIY TA’LIM MUASSASALARINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYASINI AMALGA OSHIRISH https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/559 <p>Mazkur maqolada oliy ta’limda raqamli transformatsiya va raqamli texnogiyalar,<br>raqamli tranformatsiyaning oliy ta’limga ta’siri, afzalliklari, kamchiliklari, shu bilan birga<br>raqamli texnologiyalardan foydalangan holda masofaviy ta’limni samarali yoʼlga qoʼyish<br>borasida toʼsqinlik qilayotgan muammolar va ularni yechish boʼyicha takliflar yoritib<br>berilgan. Bundan tashqari, maqolada ta'kidlanganidek, raqamli texnologik yechimlar<br>nafaqat universitet professor-o'qituvchilari va talabalari o'rtasidagi muloqotni<br>optimallashtirishda, balki o'quv jarayonini kuzatishda va samarali boshqaruv qarorlarini<br>qabul qilishda universitet rahbariyatiga ishonchli yordamchi bo'lib xizmat qiladi.<br>Shuningdek, raqamli foydalanish tajribasi va ilg'or pedagogik texnologiyalar shuni<br>ko'rsatdiki, zamonaviy davrda o'quv jarayonida va universitetning boshqaruv faoliyatida<br>professor-o'qituvchilar tarkibining talabalar bilan yuzma-yuz muloqotini birlashtirish va eng<br>yangi raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega.</p> Abdurahmanov Abdumalik Abdurashid o’g’li, Jumaniyoz To'liyev Umid o’g’li Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/559 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 ФИНАНСОВО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ КОМПАНИИ В ПРОЦЕССЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/626 <p><em>Целью исследования является организационно-финансовые методы диверсификации деятельности железнодорожной компании АО «Узбекистон темир йуллари». Актуальность статьи, заключается в том, что рынок оказания транспортных услуг не стоит на месте, появляются новые конкурентные преимущества транспортно-логистических компаний, а также, действующие организационно-финансовые методы диверсификации деятельности перестают отвечать внешним вызовам. Выход на новые рынки оказания транспортных услуг, и имеющие недостатки должны выйти на первый план стратегия развития железнодорожной компании АО «Узбекистон темир йуллари». Железнодорожные компании АО «Узбекистон темир йуллари» должны понимать, что удовлетворенность клиентов – это главное достижение и успех организации.&nbsp; Согласно закону Парето: 20% покупателей обеспечивают 80% прибыли. Эффективные организационно-финансовые методы диверсификации деятельности АО «Узбекистон темир йуллари» стимул развития отраслей экономики Республики Узбекистон в процессе трансформации системы управления</em><em>.</em></p> Батирбекова Аида Маккамовна Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/626 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 ОЛИЙ ТАЬЛИМДА ЎҚУВ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ПЕДОГОГИК БОШҚАРИШНИНГ ЙЎЛ ВА ВОСИТАЛАРИ https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/830 <p>Мақола олий таълим тизимини бошқаришнинг назарий масалаларига қаратилган. Хусусан, мақолада “менежмент”, “бошқарув”, “компетенция”, “касбий компетенция” каби тушунчалар педагогик нуқтаи назардан таҳлил қилинган.</p> Кабилов Бахрон Давронович Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/830 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 OLIY TA’LIMDA KORPORATIV MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH FUNKSIYALARI https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/634 <p>Ushbu maqolada oliy ta’lim muassasasining korporativ madaniyatini shakllantirish muammolari bo‘yicha yozilgan adabiyotlarning umumiy ko‘rinishi keltirilgan. Korporativ madaniyatning asosiy funksiyalari va xususiyatlari ko‘rsatilgan, raqobatbardosh oliy ta’lim muassasasi brendini yaratishda korporativ madaniyatning roli aniqlashtirilgan.</p> Kayumova Mexribonu Sheraliyevna Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/634 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕНЕДЖМЕНТА В ОБРАЗОВАНИИ В ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/837 <p>Для организации форм инновационного менеджмента, работающего в сфере науки и обеспечивающего проведение комплекса или отдельных стадий создания инноваций, требуется включение различных подразделений соответствующих их целевым функциям.</p> Кабилов Б.Д. Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/837 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 OLIY TA`LIMNING INNOVATSION MUHITIDA TA`LIMDA BOSHQARUVNI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/847 <p>Mamlakatimiz ta’lim tizimini modernizatsiya qilish sharoitida innovatsion muhitga ega bo‘lishni istagan har qanday oliy ta’lim muassasasi uchun ustuvor vazifa ta’limda boshqaruvni shakllantirish va rivojlantirish hamda yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashdir. Maqsad esa oliy ta’lim muassasalarining ta’lim jarayonini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish, ta’lim sifatini oshirish, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish orqali ta’lim jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarishdan iborat.</p> Kabilov Baxron Davronovich Copyright (c) 2024 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/847 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/561 <p>В статье описаны факторы инновационности в личностном и профессиональном развитии людей при подготовке конкурентоспособных педагогических кадров в Узбекистане. Также были проанализированы тенденции реформирования системы непрерывного образования в нашей республике и даны рекомендации.</p> Жабборов Насриддин, Ганчерёнок Игорь Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/561 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 CHEGARAVIY MASALA QO’YILGAN TENGLAMALARNI PROYEKSION USUL BILAN YECHISH https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/564 <p>Maqolada differensial tenglamaning yechimini proyeksion usulda topish<br>keltirilgan, ya’ni tenglamadagi har funksiya cheksiz o’lchovli Gilbert fazosiga tegishli<br>deb qaraladi.</p> Xolmuxamedov Alimjon Raximovich, Xudoyberdiyev Abdusalom Abduxalil o`g`li, Mamarasulov Nurmuhammad Dilmurod o‘g‘li Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/564 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 ANALYSIS OF THE NEGATIVE EIGENVALUES OF THE THREE-DIMENSIONAL DISCRETE SCHRÖDINGER OPERATOR https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/567 <p>Eigenvalue behaviour of a family of discrete Schrödinger operators H<br>depending on parameters , R is studied on the three-dimensional lattice 3 Z . The<br>non-local potential is described by the Kronecker delta function and the shift operator.<br>The existence of eigenvalues below the essential spectrum and their dependence on the<br>parameters are explicitely proven. We also show that the essential spectrum absorbes<br>the threshold eigenvalue and there exists a particular parabola, on whose left intercept<br>the threshold becomes an embedded eigenvalue and the threshold resonance at its<br>other points.</p> Qurbonov Oybek Ilhom o’g’li, Turapova Aziza Usmanovna Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/567 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 THRESHOLD ANALYSIS OF THE NON-LOCAL DISCRETE SCHRÖDINGER OPERATOR WITH ONE-RANK PERTURBATION https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/576 <p>The behaviour of the embedded eigenvalues and resonances is discussed at the<br>lower threshold of the essential spectrum of non-local discrete Schrödinger operators<br>with the Kroneker  - potential with the mass   0. This operator is constructed by<br>taking a strictly increasing C function of the standard discrete Laplacian instead of<br>the original one. The dependence of the existence of resonances on this function and<br>the lattice dimension are explicitly derived. We study the limits of eigenvalues as<br> Z  and 0  ]  , where 0  is the value of  which provides there existence of<br>the threshold resonance.</p> Akhralov Khamidullakhon Ziyatovich, Turapova Aziza Usmanovna Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/576 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 PURSUIT AND EVASION DIFFERENTIAL GAMES ON THE 1-SKELETON OF TESSERACT https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/580 <p>In the paper, we study pursuit and evasion differential games within a<br>four-dimensional cube, where all the players move along the edges. The problem is to<br>find the optimal number of pursuers in the game, to construct strategies for the<br>pursuers in pursuit game, and evasion strategy in evasion game.</p> Ibragimov Gafurjan, Muminov Zahriddin Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/580 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 NONLOCAL BOUNDARY VALUE PROBLEM FOR A NONLINEAR IMPULSIVE INTEGRO-DIFFERENTIAL SYSTEM WITH MAXIMA https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/583 <p>A nonlocal boundary value problem for a first order system of ordinary<br>integro-differential equations with impulsive effects and maxima is investigated. The<br>boundary value problem is given by the integral condition. The method of successive<br>approximations in combination it with the method of compressing mapping is used.<br>The existence and uniqueness of the solution of the boundary value problem are<br>proved. The continuous dependence of the solutions on the right-hand side of the<br>boundary condition is showed.</p> Fayziyev Aziz Kudratillayevich Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/583 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 THE DISCRETE SPECTRUM OF THE DISCRETE LAPLACIAN ON THE ONE-DIMENSIONAL LATTICE https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/586 <p>We study a Schrödinger operator defined a one-dimensional lattice with two delta<br>potensials. Behaviors of eigenvalues, threshold eigenvalues and threshold resonances<br>aswell as their dependence on the parameters of the operator are explicitly derived.</p> Madatova Fotima Abdiraximovna Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/586 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 ФОРМУЛА ОБРАЩЕНИЯ ОДНОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО ТИПА ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРАХ ЯДРА https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/588 <p>При решении задач математической физики иногда встречаются<br>интегральные операторы первого рода с вольтеровскими ядрами<br>представляющие собой композиции более простых, обратимых в явном виде<br>операторов.</p> Холмирзаев Мамиржон Ахунжанович, Эргашева Дилдора Анваржон кызи Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/588 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 ПОТЕНЦИАЛЫ ДВОЙНОГО СЛОЯ ДЛЯ МНОГОМЕРНОГО ДВУОСЕСИММЕТРИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ГЕЛЬМГОЛЬЦА https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/590 <p>Многочисленные приложения теории потенциала можно найти в механике<br>жидкости, эластодинамике, электромагнетизме и акустике. С помощью теории<br>потенциала краевые задачи удаётся свести к решению интегральных уравнений.</p> Арзикулов Зафаржон Одилович, Хасанов Анварджан, Эргашев Тухтасин Гуламжанович Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/590 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 ОБ ОДНОМ ПЕРИОДИЧЕСКОМ РЕШЕНИИ НЕЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С ИМПУЛЬСНЫМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/592 <p>Дифференциальные уравнения с импульсными воздействиями имеют<br>большое приложение в современной науке и технологии [1-6]. Появляются много<br>работ, посвященные изучению нелокальных краевых задач для дифферен-<br>циальных уравнений с импульсными воздействиями (см., напр., [7-13]).</p> Юлдашев Турсун Камалдинович Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/592 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 ПОТЕНЦИАЛ КОРПУСНОГО МЕТОДА ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/595 <p>В статье рассматриваются методы и принципы корпусной лингвистики,<br>позволяющие исследовать и решать актуальные задачи современного<br>языкознания и переводоведения. Объём и проработанность параллельных<br>корпусов в составе Национального представляет широкие возможности для<br>проведения достаточно сложных сопоставительных и типологических<br>исследований, как на лексическом, так и на грамматическом уровнях.</p> Хидирова Гулнора Нарзиевна Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/595 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 ЎЗБЕКИСТОНДА РАҚОБАТБАРДОШ КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШДА ФАН ВА ТАЪЛИМ ИНТЕГРАЦИЯСИ ЗАРУРИЯТИ https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/591 <p>Мазкур мақолада Ўзбекистонда рақобатбардош кадрлар тайёрлашда фан<br>ва таълимнинг ўзаро алоқадорлигини таъминлаш масалалари ҳамда бугунги<br>кунда мамлакатимизда рақобатбардош кадрларни тайёрлашда миллий ва<br>хориж тажрибалари уйғунлигини таъминлаш бўйича олиб борилаётган<br>ислоҳотлар тўғрисидаги маълумотлар ёритиб берилган.</p> Гулнора Абдураҳманова Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/591 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 HIGHER EDUCATION: THE EXPERIENCE OF UZBEKISTAN IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF SOCIETY https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/593 <p>The author of the article explored innovative aspects of the development of<br>higher education in the context of the formation of a digital society. The article<br>emphasizes the role of higher education in the successful implementation of democratic<br>reforms and a new stage in the development of society. The author of the article made<br>an attempt to reveal the social mission of higher education in society . The role of<br>universities in the training of competitive personnel using innovative forms and<br>intellectual capabilities of higher education in fulfilling the requirements and<br>objectives of the strategy for further socio-economic progress of the country is<br>considered. An integrated approach to the process of preparing bachelors in public<br>and private universities shows that this work is closely related to the innovative reforms<br>carried out in educational and scientific work in the field of training competitive<br>personnel.</p> Nazar Khakimov Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/593 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 ТАЪЛИМНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИДА БЎЛАЖАК МУТАХАССИСЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/594 <p>Мамлакатимиз иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳани жадал<br>ривожлантириш, истиқболда илм-фанни мунтазам ислоҳ қилиб боришнинг<br>устувор йўналишларини белгилаш, замонавий билимга эга ва мустақил<br>фикрлайдиган юқори малакали кадрлар тайёрлаш, илмий инфратузилмани<br>модернизация қилиш ишларини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш<br>долзарб масалалардан биридир.</p> Мухаббат Хакимова, Ортиқ Темиров , Давлатжон Бегматов Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/594 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН СОҲАДА ОЛИБ БОРИЛГАН ИСЛОҲОТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/596 <p>Мазкур мақолада Янги Ўзбекистонда Олий таълим, илмий ва инновацион<br>соҳада олиб борилган ислоҳотлар аҳамияти ва уларнинг статистик таҳлили<br>ёритиб берилган. Шунингдек, мамлакатимизда илмий ва инновацион соҳада<br>эришилган асосий ютуқлар, илмий ва инновацион фаолият соҳасидаги мавжуд<br>муаммолар<br>ва уларни бартараф этиш юзасидан бир қанча таклифлар ишлаб чиқилган.</p> Эргашев Шамшод Шавкатович Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/596 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 OLIY TA'LIM TIZIMINING TAKOMILLASHTIRISH VA RAQOBATBARDOSH KADRLAR TAYYORLASHDA TALABALAR ORASIDAGI NIZOLARNI BARTARAF QILISH YO‘LLARI https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/597 <p>Mazkur maqolada muallif pedagogik nizolarni ta՚lim-tarbiya jarayonida yuzaga<br>keluvchi hodisa sifatida o‘rgan bo‘lib, u oliy ta՚lim muassalari o‘quv jarayonida<br>vujudga keladigan nizolar va nizoli vaziyatlarni bartaraf etishni pedagogika fani<br>nuqtai nazaridan ochib bergan.</p> In՚omiddin Imomov Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/597 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 STUDENTS’ SECONDARY LANGUAGE PERSONALITY PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/599 <p>The author’s approach specifies the complexity of the notion of language<br>consciousness and the ways to follow in order to form a secondary language<br>personality capable of playing the role of a mediator in intercultural dialogue. The<br>paper analyses the phenomenon of language personality from the point of view of<br>psychology. The author suggests a comprehensive, systematic approach to<br>intercultural communication that primarily requires conscious psychological<br>disclosure of regulative functions of linguistic awareness in communicative activity.</p> Shaxnoza Ibragimova Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/599 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 TA’LIM JARAYONINI BOSHQARISH VA UNING SIFATINI OSHIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN AMALIY FOYDALANISH https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/600 <p>So’ngi yillarda yurtimizning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, madaniy sohalardagi<br>o‘zgarishlar ta’lim tizimini ham isloh qilishni taqozo etmoqda. Ta’limdagi innovatsion<br>texnologiyalar o’rganishni tartibga solish va uni to’g’ri yo’nalishga yo’naltirish<br>imkonini beradi. Maqolada oliy ta`limda innovatsion talim texnologiyalaridan ya`ni<br>interfaol metodlaridan foydalanish keng yoritib o`tilgan. Interfaol metodlar o`quvchitalablarning<br>bilimlarini yanada mustahkam egallanishiga, nutq madaniyatini<br>oshishiga, savollarni to`g`ri tuzishiga, o`z fikrini bayon etishga o`rgatishi yoritib<br>berilgan.</p> Azizova Mahbuba Hilol qizi Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/600 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 DATA-DRIVEN DECISION MAKING: UTILIZING ANALYTICS AND MACHINE LEARNING TO IMPROVE MARKETING STRATEGIES AND CUSTOMER TARGETING FOR DISTRIBUTION COMPANIES IN UZBEKISTAN https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/601 <p>Uzbekistan is a country with one of the most rapidly developing economies in Central<br>Asia. With its annual steady economic growth and the improvement of allocated<br>expenses per capita potential for importing goods by distribution companies in<br>Uzbekistan are poised for growth. However, in order to succeed in a competitive<br>market, these companies need to have an effective marketing strategy and target the<br>right customers. In recent years, data-driven decision making has emerged as a<br>powerful tool in achieving these goals.</p> Farzona Ruzieva Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/601 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000 ҲОЗИРГИ ДАВРДА МИНТАҚАВИЙ ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СТРАТЕГИЯСИ: НАЗАРИЙ-СИНЕРЕГЕТИК ТАҲЛИЛ https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/598 <p>Мазкур мақолада ҳозирги даврда минтақавий олий таълимни<br>ривожлантириш стратегияси синергетика нуқтаи назарига асосланади.<br>Ўзбекистонда минтақавий олий таълимни ривожлантириш жараёнида<br>синергетик ёндашув ўқитиш жараёнининг турли элементларини ва ўқитиш<br>жараёни ва ўқув муҳити ўртасидаги мувофиқлаштирилган ва мувозанатли<br>ҳолатда талабаларга юкни камайтиришга интилади. Ўқитиш самарадорлигини<br>ошириш, шунда талабалар ҳар томонлама ва баркамол ривожланишга эриша<br>оладилар. Таълим мақсадлари бир. Aйтиш мумкинки, минтақавий олий<br>таълимни ривожлантириш тизимида ҳамкорликда ўқитиш сифатли<br>таълимнинг фикр ва мақсад талабларини амалга оширишнинг самарали<br>усулидир. Шунингдек, мақолада синергетикани ўқитиш ўзининг услубий асоси<br>сифатида синергиянинг асосий тамойилларини олиши, яъни синергиянинг ўз-<br>ўзини ташкил этиш назариясига асосланиши, ўқитиш жараёнида синергик<br>таъсирни кучайтириши, умумий тузилмадаги синергик операцияга эътиборни<br>қаратиши илмий нуқтаи-назардан асосланган. Минтақавий олий таълимни<br>ривожлантириш стратегиясида белгиланган ўқув фаолиятини<br>самарадорлигини оширишда талабаларнинг ўз-ўзини ривожлантириш<br>қобилиятини тарбиялаш, уларнинг мустақиллиги, ташаббускорлиги ва<br>ижодкорлигини ривожлантиришга эътибор бериш, ўқув жараёнида фаол<br>иштирок этиши ва билими, хулқ-атвори жиҳатидан уйғун ривожланиши учун<br>асосий ўрин тутиши асосланган.<br><br></p> Бозоров Дилмурод Мирзарасулович Copyright (c) 2023 https://conference.tsue.uz/index.php/yutsftim/article/view/598 Fri, 23 Jun 2023 00:00:00 +0000