IMPROVING THE PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS IN THE CONDITIONS OF PEDAGOGICAL MODERNIZATION

Mualliflar

  • Aziza Abdullayeva Toshkent davlat iqitisodiyot universiteti

DOI:

https://doi.org/10.55439/yutsftim/570

Kalit so‘zlar:

modernization, competence, intelligence, professional training, need, development

Abstrak

This article talks about what competence students of Pedagogical University should
have in the conditions of development. Pedagogical quality and content of professional
training, which should be acquired for future pedagogues, are highlighted.

References

Decree of President Sh. Mirziyoyev on the concept of development of higher education until 2030 PF-5847.

Tojiboeva G.R., Pulatova D.T. Pedagogical competence: theory and practice. Academic research in educational sciences Volume 1. Issue 3. 2020. ISSN: 2181-1385. Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2020:

Zimnyaya I.A.Klyuchevie compentiinovaya paradigma resultatovanie obrazovanie // Visshee obrazovanie segodny

D. Dwyer. Organization of educational process. 1995. - No. 3. - S. 110-116.

Baydenko V.I. Kompetentsii v professionalnom obrazovanii (k osvoeniyu kompetentnostnogo podkhoda) // Vysshee obrazovanie v Rossii.-2004.-No.11.-S. 3-13.

Downloads

Nashr qilingan

2023-06-23

How to Cite

Abdullayeva , A. (2023). IMPROVING THE PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS IN THE CONDITIONS OF PEDAGOGICAL MODERNIZATION. “YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASIDA FAN VA TA’LIM INTEGRATSIYASI MASALALARI” Mavzusidagi Respublika ilmiy–amaliy Anjumani MAQOLALAR TO’PLAMI, 1(1), 115–119. https://doi.org/10.55439/yutsftim/570