YANGI О‘ZBEKISTONDA QOZOG‘ISTON RESPUBLIKASI FUQAROLARINING MADANIY ALOQALARINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Mualliflar

  • Asror Tursunov Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali

DOI:

https://doi.org/10.55439/yutsftim/563

Kalit so‘zlar:

Markaziy Osiyo, milliy va transmilliy siyosiy qiziqishlar, madaniy aloqalar, teng huquqli hamkorlik, Milliy Assotsiatsiya

Abstrak

Ushbu maqolada uchinchi Renessans pallasida turgan Yangi O’zbekiston yurtida
hududida qo’shni Qozog’iston Respublikasining fuqarolarini ya’ni ushbu ikki
mamlakat aholi vakillarining eng insonparvar munosabatlardan biri bо‘lgan madaniy
aloqalarining rivojlanishi uchun dolzarb sanalgan masalalari haqida ilmiy asoslar
keltirilgan.

References

Кондратюк А.В. Международно-правовые принципы, направленные на регулирование межгосударственного сотрудничества в сфере образования // Правоведение. – 2004. - №5. – С. 193-194.

Mirziyoyev SH.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. T.: О‘zbekiston. 1998. Tom-2., B. 265.

Павлова С.Н., Трофимов В.В. Межкультурное сотрудничество как основа мира и согласия между народами: аспекты правового регулирования // Наука и образование: хозяйство и экономика, предпринимательство, право и управление. URL: http: //journalnio.com/index.php? option

Головина Г.В., Савина И.А. Международное культурное сотрудничество: аспекты социально-культурного и правового регулирования Головина Г.В., Савина И.А. Международное культурное сотрудничество: аспекты соци- ально-культурного и правового регулирования // Вестник АГУ,2014. Вып.4 (148).

Nuriddinov E.Z. О‘zbekiston Respublikasining tashqi iqtisodiy faoliyati: asoslari va ustuvor yо‘nalishlari // О‘zbekiston tarixi. – 2000. – № 4. – B. 27-28.

Бабаходжаева Л.М. Основные тенденции и направления международного культурно-гуманитарного сотрудничества Республики Узбекистан (период независимости). Автореферат дисс. док. ист. наук. – Ташкент, 2011.

О‘zR Qonun hujjatlari tо‘plami,2017, 8-son, 105-mod.; О‘zR Qonun hujjatlari tо‘plami,2017,21-son,389-mod.; О‘zR Qonun hujjatlari tо‘plami,2017,26-son,583;

О‘zR Qonun hujjatlari tо‘plami, 2017, 15-son, 258-modda.

Tursunov A.A. Markaziy Osiyo davlatlari integratsiyasida madaniy aloqalarning о‘rni. Buxoriy saboqlari /ma’naviy-ma’rifiy, ilmiy jurnal. 2009 y.№4 son.B-91.

Головина Г.В., Савина И.А. Международное культурное сотрудничест-во: аспекты социально-культурного и правового регулирования Головина Г.В., Савина И.А. Международное культурное сотрудничество: аспекты соци- ально-культурного и правового регулирования // Вестник АГУ,2014. Вып. 4 (148).

Karimov I.A. Turkiston umumiy uyimiz. – T.: «О‘zbekiston», 1995. – B. 16-17.

О‘zR MA. M-7-jamg‘arma, 1-rо‘yxat 378-yig‘ma jild 150-151 varaqlar.

Парубочая Е.Ф. Интеграция тюркского мира в современном этапе // Тамбов: Грамота. – 2016. – № 6 (68): в 2-х ч. Ч. 1. – C. 149. www.gramota. net/materials/3/2016/6-1/35.html

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi. Genel Bilgi // http://www.turkkon.org/tr-TR/genel_bilgi/1/10 Мурожаат вақти: 22.12.2019.

Downloads

Nashr qilingan

2023-06-23

How to Cite

Tursunov , A. (2023). YANGI О‘ZBEKISTONDA QOZOG‘ISTON RESPUBLIKASI FUQAROLARINING MADANIY ALOQALARINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI. “YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASIDA FAN VA TA’LIM INTEGRATSIYASI MASALALARI” Mavzusidagi Respublika ilmiy–amaliy Anjumani MAQOLALAR TO’PLAMI, 1(1), 91–95. https://doi.org/10.55439/yutsftim/563