AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV BOSHQARUV FAOLIYATINI TAHLIL QILISH USULLARI

Authors

  • Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Keywords:

korporativ boshqaruv, aksiyadorlik jamiyati, tahlil usullari, ekspert tahlil usullari, samaradorlik.

Abstract

Ushbu maqolada aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv faoliyatini
tahlil qilish shakllari va ularni takomillashtirish bugungi kunda mamlakatimizdagi
dolzarb mavzulardan biridir. O‘rganilgan va taxlil qilingan ma’lumotlar asosida
aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv faoliyatini tahlil qilish shakllari va
ularni takomillashtirish bo‘yicha ilmiy va amaliy asoslangan hulosa, taklif va tavsiyalar
ishlab chiqilgan.

References

Xonkeldieva G Korxonalar korporativ boshqaruvining baholash usullarini

tahlil qilish “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 5,

sentyabr-oktyabr, 2017 yil

Khujamurodov A., Jumanova Z. Methodological Aspects of the Bank's

Information Security //Asian Journal of Technology & Management Research

(AJTMR) ISSN. – 2020. – Т. 2249. – №. 0892.

Хамидулин М.Б Развитие финансового механизма корпоративного

управления, Автореферат дисс…доктора. экон. наук.-Ташкент, БФА, 2009.

Бутиков И.Л. Проблемы формирования и функционирования рынка

ценных бумаг в Узбекистане, Автореферат дисс…доктора. экон. наук.-Ташкент,

БФА, 2009.

Шоҳаъзамий Ш.Ш. Методологические основы и приоритеты

стратегического развития рынка ценных бумаг в Узбекистане, Автореферат

дисс…доктора. экон. наук.- Ташкент, БФА, 2011.

Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatining samaradorligini oshirish va korporativ

boshqaruv tiziminitakomillashtirish bo‘yicha komissiyaning 31.12.2015 yildagi

majlisi (bayonnoma №02-02/1-187, 11.02.2016y.) asosan tasdiqlangan Korporativ

boshqaruv kodeksi.

Khujamurodov, A. (2020). Development and formation of the securities

market in Russia. Архив научных исследований, 35

Published

2023-05-30

How to Cite

Asqarjon. (2023). AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV BOSHQARUV FAOLIYATINI TAHLIL QILISH USULLARI. Prospects of Innovative Development of the National Corporate Governance System Based on International Standards and Modern Best Practice, 67–71. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/pidncgsbism/article/view/654