РАҚАМЛИ ТАЪЛИМ МУҲИТИДА ТАЛАБАЛАРДА АХБОРОТ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ

Mualliflar

  • Мухаббат Хакимова Toshkent davlat iqitisodiyot universiteti
  • Оғабек Туқумбетов Toshkent davlat iqitisodiyot universiteti
  • Мавсума Неъматова Toshkent davlat iqitisodiyot universiteti
  • Олимбой Турсунов Toshkent davlat iqitisodiyot universiteti

DOI:

https://doi.org/10.55439/yutsftim/558

Kalit so‘zlar:

Компетенция, раҳбарлик, мотив, лидерлик, Компетенция, раҳбарлик, мотив, лидерлик

Abstrak

Компетенцияларни шакллантиришга йўналтирилган таълим –
ўқувчиларнинг эгалланган билим, кўникма ва малакаларини ўз шахсий, касбий ва
ижтимоий фаолиятларида амалий қўллай олиш имкониятидир.
Компетенциявий ёндашувга асосланган таълим ўқувчиларда мустақиллик, фаол
фуқаролик позициясига эга бўлиш, ташаббускорлик, медиаресурслар ва
ахборот-коммуникация технологияларидан ўз фаолиятида оқилона фойдалана
олиш, онгли равишда касб-ҳунар танлаш, соғлом рақобат ҳамда умуммаданий
кўникмаларини шакллантиради.

References

Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 23 сентябрдаги ЎРҚ-637 сонли “Таълим тўғрисида”ги Қонуни.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-60-сон 2022 йил 28 январдаги “2022-2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” Фармони.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сон “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030-йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” Фармони.

Muhabbat H., Bazarova U. M., Mirzaeva M. N. Opportunities for innovation technologies in higher education //International journal on integrated education (IJIE) Indonesia. – 2020. – №. 12.

Хакимова М. Ф. Ахборот таълим муҳитида инновация ва рақамли технологияларнинг жорий этилиши //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. NUU Conference 1. – С. 149-152.

Xakimova M. Таълим муассасаларига инновацияларни киритишнинг зарурлиги //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1. 7. Hakimova Opportunities of innovation technologies in higher education//Архив научных исследований. – 2021.

Хусаинов Р.Р. Олий таълимда фанларни ўқитиш сифатини оширишда мустақил таълимнинг роли. // Ж. Замонавий таълим. ̶ Т.,2016. ̶ №4. ̶ Б.25

Рaхимoв O.Д. Элeктрoн тaълим рeсурслaрини ярaтиш тaлaблaри вa тeхнoлoгияси. Зaмoнaвий тaълим. Илмий aмaлий журнaл -Т. 2016. 47-б.

Xakimova M. Ta’lim va o’rganish nazariyasi (darslik). – Т.: Innovatsion

Xakimova M. Ta’lim tizimiga texnologik yondashuv (monografiya). T-2019.

Fayzievna, H. M. (2012). Ways Of Professional Training Of Children With The Limited Opportunities. Social and Natural Sciences Journal.

Hulkar Hakimova, & Muhabbat Hakimova. (2021). Developing independent and creative activity of students. International Journal of Advanced Research.

Downloads

Nashr qilingan

2023-06-23

How to Cite

Хакимова, М., Туқумбетов , О., Неъматова , М., & Турсунов , О. (2023). РАҚАМЛИ ТАЪЛИМ МУҲИТИДА ТАЛАБАЛАРДА АХБОРОТ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ. “YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASIDA FAN VA TA’LIM INTEGRATSIYASI MASALALARI” Mavzusidagi Respublika ilmiy–amaliy Anjumani MAQOLALAR TO’PLAMI, 1(1), 70–76. https://doi.org/10.55439/yutsftim/558