KONSTITUTSIYADA HALOL RAQOBAT KAFOLATI VA RAQOBAT MAZMUNINING TARIXIY EVOLYUTSIYASI

konstitutsiya, raqobat, falsafa, ijtimoiy-iqtisodiy tafakkur, hamkorlik, sog’lom raqobat

Authors

  • Alimatova Nargis Abduxalilovna

Abstract

Ushbu ilmiy maqolada yangi tahrirdagi O’zbekiston Kostitutsiyasida halol raqobat kafolati berilganligi, “raqobat” tushunchasining Sharq va G‘arb falsafasida qadimdan qanday tushunilganligi, yangi davrdan boshlab ijtimoiy-iqtisodiy tafakkurda uning ma’no-mazmuni o‘zgarishga uchraganligi, XXI asrga kelib, bu tushunchada ifoda etilgan xulq-atvor, munosabat, jarayon tamomila yangi ko‘rinish olganligi ijtimoiy-falsafiy nuqtai-nazardan tahlil qilingan. Raqobat o‘rniga hamkorlik hozirgi davrning talabi ekanligi to‘g‘risida xulosa chiqarilgan.

Author Biography

Alimatova Nargis Abduxalilovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrasi dotsenti,
falsafa fanlari nomzodi
E-mail:[email protected]

References

“Raqobat to‘g‘risidagi qonun” yangi tahrirda ma’qullandi// https://xs.uz/uzkr/post/raqobat-togrisidagi-qonun-yangi-tahrirda-maqullandi

Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” давлат илмий нашриёти. 2020. - Б.360// https://n.ziyouz.com/books/uzbek_tilining_izohli_lugati/O'zbek%20tilining%20izohli%20lug'ati%20-%20R.pdf

Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” нашриёти.// https://e-library.namdu.uz/R harfi.pdf

Тарануха Ю.В. Конкуренция и конкурентоспособность.-М.: Русайнс, 2015.- 336 с.

Аристотель. Политика. -М.: Юрайт, 2018. -219 с.

Нравственное государство. От теории к проекту / С. С. Сулакшин, В. Э. Багдасарян, М. В. Вилисов и др. М.: Наука и политика, 2015.- 424 с.

Дхаммапада//Антология мировой философии в четырех томах. -М.: Изд-во социально-экономической лит-ры,.1970. -Т.1., - с.129

Дао де-цзин//Антология мировой философии в четырех томах. М.: Изд-во социально-экономической лит-ры,.1970. Т.1., - 189 c.

Антология мировой философии в четырех томах. -М.: Изд-во социально экономической лит-ры,. 1970. Т.1. - С.359 Сагадеев А. Абу Али ибн Сина (Авиценна). -М.: Изд-во “Мысль”., 1980.

Гоббс Т. Левиафан. - М.: Мысль, 2001. -478 с.

Стыров М.М. Конкуренция: духовные истоки и направления мысли// Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 2019. - № 4.- С.108-115.

Платон. Государство. - М.: Академический проект, 2015. -398 с.

Published

2024-01-28

Issue

Section

I ШУЪБА: ЯНГИЛАНГАН КОНСТИТУЦИЯ- ИНСОН ҚАДРИ УЛУҒЛАНИШИНИНГ ҲУҚУҚИЙ ПОЙДЕВОРИ