(1)
Umriya. ASRDAGI KORPORATIV BOSHQARUV ISLOHOTLARI. pidncgsbism 2023, 57-61.