ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИДА СОЛИҚ НАЗОРАТИНИ ҚЎЛЛАНИЛИШИНИНГ АҲАМИЯТИ

Authors

  • Тошкент молия институти

Keywords:

экспорт, импорт, савдо операцияси, молиявий имтиёзлар, солиқ тўловчи, божхона божи, божхона маъмуриятчилиги, солиққа тортиш, божхона, солиқ, солиқ назорати.

Abstract

Ушбу мақолада тадбиркорлик субъектларининг ташқи савдо алоқаларини
бошқаришда солиқ назоратининг аҳамияти келтирилган, шу билан биргаликда
солиқ органларининг назорат фаолияти, ташқи иқтисодий муносабатларни
тартибга солиш усуллари, божхона таъриф усуллари билан боғлиқ бўлмаган
ташқи иқтисодий фаолиятни тартибга солиш усуллари ўрганилган. Шунингдек,
тадбиркорлик субъектларининг ташқи савдо алоқаларини бошқаришда солиқ
назоратининг аҳамиятини ўрганишга доир илмий мунозаралар юритилган ва
таклифлар берилган.

References

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 июндаги ПФ5468-сон «Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш

концепцияси тўғрисида»ги фармони. Қонун ҳужжатлари маълумотлари базаси,

06.2018 й., 06/18/5468/1420-сон; 19.03.2020 й., 06/20/5968/0331-сон.

Қурбанов З.Н. (2011) Солиқ ҳисоби ва аудитининг назарий ва

методологик асослари. И.ф.д. илм. дар. ол. уч. тақд. эт. дисс. автореф. – Тошкент,

Б. 26

Тошмуродова Б.Э. Иқтисодий тараққиётга эришишда солиқлардан

самарали фойдаланиш. Иқт. фан. док. дисс. автореф. – Тошкент , 44 б.2007.

Исламкулов А.Х. (2012) Бюджет даромадларида бевосита солиқлар

тушуми барқарорлигини таъминлаш йўллари: и.ф.н. илмий даражасини олиш

учун диссертация автореферати. – Т.: БМА, 2012. - 21 б.

Ш.Д.Эргашходжаева. Халқаро рақобат. Ўқув қўлланма.- Т.: ТДИУ, 2013.-328 б.

Гончаренко Л.И. (2012) Методология налогообложения и налогового

администрирования коммерческих банков: монография / Л.И. Гончаренко. – 2-е

изд. М: Финансовый университет, 332 с. (190-191 с.).

Адвокатова А.С. (2013) Налоговый контроль в условиях модификации

отношений налоговых органов и налогоплательщиков. Автореферат диссертация

на соискание ученой степени кандидата экономических наук Москва. 26 с.

Тадқиқот натижасида муаллиф томонидан тайёрланди

Published

2023-05-30

How to Cite

Кулимова Хуснида Махсуд қизи. (2023). ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИДА СОЛИҚ НАЗОРАТИНИ ҚЎЛЛАНИЛИШИНИНГ АҲАМИЯТИ. Prospects of Innovative Development of the National Corporate Governance System Based on International Standards and Modern Best Practice, 592–598. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/pidncgsbism/article/view/798