OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Authors

  • Toshkent moliya instituti

Keywords:

klaster, oziq-ovqat mahsulotlari, iqtisodiy samardorlik, qayta ishlash, innovatsiya, texnologiya, takomillashtirish.

Abstract

Ushbu maqolada mamlakatimizdagi oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash
korxonalarini klaster tizimi asosida iqtisodiy samaradorligini oshirish hamda
takomillashtirish masalalari muhokama qilingan. Shuningdek, qishloq xo‘jaligini
rivojlantirish bo‘yicha iqtisodiy ko‘rsatkichlar tahlil qilingan.

References

O‘bekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi qishloq

xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasinitasdiqlash

to‘g‘risida”gi PF-5853-sonli Farmoni. 2019 yil 23 oktyab.

Mirziyoev Sh.M. “Yangi O‘zbekiston strategiyasi”. – T.: “O’zbekiston”

nashriyoti, 2021. - 464 b.

Иванова Екатерина Викторовна “Формирование и развитие

агропродовольственных кластеров в условиях политики импортозамещения”

Диссертatsiя, Мичуринск-2018.

Карпичев Евгений Владимирович “Механизмы управления

инновatsiонной кооперatsiей субъектов промышленных кластеров” Диссертatsiя,

Санкт-Петербург-2019.

И.С. Очилов, Б.К.Абдумуминов. Кластер тизимида инновatsiон

самарадорлик масалалари. “Иқтисодиёт ва инновatsiон технологиялар” илмий

электрон журнали. №2, март-апрель, 2019.

Published

2023-05-30

How to Cite

Ortiqov Ulug‘bek Akrombek o‘g‘li. (2023). OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH. Prospects of Innovative Development of the National Corporate Governance System Based on International Standards and Modern Best Practice, 504–509. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/pidncgsbism/article/view/777