КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ИЧКИ АУДИТНИНГ АҲАМИЯТИ

Authors

  • Тошкент Кимё халқаро университети

Keywords:

: корпоратив бошқарув, молиявий таҳлил, ички аудит, ташқи аудит, соф активлар рентабеллиги, молиявий ҳолат таҳлили, молиявий ҳолат 175 аудити, молиявий барқарорлик таҳлили, маълумотлар манбаи, омилли таҳлил, молиявий ҳисобот, активлар ва уларнинг шаклланиш манбалари.

Abstract

Корпоратив бошқарув самарадорлигини ошириш ички аудит жараёнида
молиявий-хўжалик фаолиятини турли жиҳатларини акс эттирувчи меҳнат
унумдорлиги, фонд самарадорлиги, таннарх, ялпи даромад, рентабеллик
кўрсаткичларини ўрганиш, ҳар бир кўрсаткични ҳисоблаб чиқиш ва умумий
таъсирини баҳолаш асосида аниқланади. Пировардида корпоратив
бошқарувнинг молиявий-хўжалик фаолияти унинг ишончлилиги, барқарорлиги
ва истиқболли эканлигидан далолат бериши керак. Юқоридагилар ўз навбатида
муаммони ўрганишнинг услуб ва усуллар мажмуасини ўз ичига олади.

References

Хасанов Б.А., Алибоев З.А., Зокирова М.Ш. Ички аудитни

автоматлаштириш асослари.-Т.:«ФАН», 2003.- Б. 18.

Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.:

ИНФРА-М, 2002. – с. 144.

Финансовый и управленчский анализ: Учебник/ Т.Ш.Шагиясов, З.А.

Сагдиллаева, Б.В.Файзиев; Министерство высшего и среднего специального

образованиия РУз. –Т.:IQTISOD-MOLIYA, 2008. - 139 с.

Ергашев Е. “Иқтисодий ва молиявий таҳлил”. –Дарслик –Т.:

“Консаудитинформ - Нашр” нашриёти, 2005. -163 б.

Downloads

Published

2023-05-30

How to Cite

Тошпулатов Фаррух Бахтиёрович. (2023). КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ИЧКИ АУДИТНИНГ АҲАМИЯТИ. Prospects of Innovative Development of the National Corporate Governance System Based on International Standards and Modern Best Practice, 174–177. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/pidncgsbism/article/view/683