KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI

Authors

  • Buxoro muhandislik-texnologiya instituti,
  • Buxoro muhandislik-texnologiya instituti,

Keywords:

korporativ, investitsiya, boshqarish, harakat, mexanizm, hamkorlik, qoida, vazifa, aksiya, korporatizm, mulk

Abstract

Maqolada korporativ boshqaruvning bugungi kundagi ahamiyati, zarurligi,
korxonalar xo’jalik faoliyatining samaradorligini oshirishdagi roli kengroq yoritilgan.
Xorijiy iqtisodchi olimlarning tadqiqotlari hamda izlanishlar natijalarini solishtirish va
tahlillar asosida takliflar berilgan.

References

Mukhsinov B., Yuldasheva S. Jamila Musaeva International journal of advanced

science and technology vol. 29, no. 5, (2020) //issn. – 2005. – Т. 4238. – С. 1922-

Musaeva J. K., Elmurodov S. S., Yuldasheva S. N. ROLE OF CURRENCY

RELATIONS IN THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF

UZBEKISTAN //Бенефициар. – 2019. – №. 44. – С. 22-25.

Мусаева Ж. К. САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА АСОСИЙ КАПИТАЛДАН

САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ЙЎЛЛАРИ //Журнал Инновации в

Экономике. – 2021. – Т. 4. – №. 6.

Мусаева Ж. К., Халилова М. А. Қ. КОРХОНАЛАРНИНГ АСОСИЙ

КАПИТАЛИНИ БАҲОЛАШ ВА УЛАРДАН САМАРАЛИ

ФОЙДАЛАНИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ //Oriental renaissance: Innovative,

educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 200-217.

Мусаева Ж. К., Жумаева Д. Х. Особенности анализа основных фондов и

инвестиций на предприятиях //Бенефициар. – 2019. – №. 52. – С. 7-10.

Мусаева Ж. К. ОЦЕНКА ОСНОВНОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ И

ОСНОВНЫЕ ПУТИ ИХ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ //Журнал

Инновации в Экономике. – 2022. – Т. 5. – №. 3.

Karomatovna M. J. Efficiency of introducing innovative approaches in higher

education in uzbekistan //Web of Scientist: International Scientific Research

Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 1266-1275.

Karomatovna M. J. MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF LIGHT

INDUSTRY ENTERPRISES IN UZBEKISTAN IN THE CONDITIONS OF

ECONOMIC GLOBALIZATION //Galaxy International Interdisciplinary

Research Journal. – 2021. – Т. 9. – №. 12. – С. 1434-1441.

Мусаева Ж. К., Халилова М. А. РОЛЬ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В

УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА //ББК 65.0501 А 43. – 2022. – С.

. Мусаева Ж. К. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ЦИФРОВЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА //ББК

0501 А 43. – 2022. – С. 288.

Karomatovna M. J. Economic thoughts in the works of alisher navoi and their

role in the development of society //ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL

MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL. – 2021. – Т. 11. – №. 1. –

С. 1524-1531.

Мусаева Ж. К. РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА

//Интернаука. – 2019. – №. 9-1. – С. 76-78.

Karomatovna M. J. WAYS TO INCREASE THE INVESTMENT POTENTIAL

OF THE REGION IN MODERN CONDITIONS //Journal of Advanced

Scientific Research (ISSN: 0976-9595). – 2023. – Т. 3. – №. 2.

Musayeva J. K. O ‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA

AKTIVLARNI BOSHQARISHNING O ‘RNI VA ROLI //Oriental renaissance:

Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С.

-564.

Bob Tricker. Corporate governance: principles, policies and practices. – UK.:

Oxford university press, 2012. – 546 p.

Published

2023-05-30

How to Cite

Saida, & Jamila. (2023). KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI. Prospects of Innovative Development of the National Corporate Governance System Based on International Standards and Modern Best Practice, 124–128. Retrieved from http://conference.tsue.uz/index.php/pidncgsbism/article/view/669