KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMI VA UNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH

Authors

  • Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Keywords:

korporativ boshqaruv, aktsionerlik jamiyatlari, korporatsiya, ingliz-amerika modeli, yapon-germaniya modeli, Janubiy Koreya modeli, insayder modeli, autsayder modeli.

Abstract

Ushbu tezisda xorij amaliyotida korporativ boshqaruv tizimining o'ziga xos
xususiyatlari, korporativ boshqaruvning Yaponiya, Germaniya, Janubiy Koreya
modellari o'rganilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasida xususiylashtirishning
asosiy ko'rsatkichlari hamda korporativ boshqaruvni asosiy modellarining taqqoslama
xususiyatlari tahlil qilingan. O'zbekistonda korporativ boshqaruvning milliy modeli
shakllanishi xususida fikr yuritilgan. Tezis xorij amaliyotida korporativ boshqaruv
tizimining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganishga, taʻsischilar kapitalidagi davlat
ishtirokidagi korxonalarni boshqarish, korporativ boshqaruvning xorijiy modellariga
bag'ishlangan.

References

Яушев Р.И. Состояние и проблемы управления государственными

пакетами акций корпораций// Корпоративное управление в Узбекистане.

Материалы научно-практической конференции.Т.: 2004. С.15.

Xamidulin M.B. – Korporativ madaniyat va korporativ boshqaruv-T.:

Akademiya, 2007. -224 b

Berle A., Means G. The modern Corporation and Private Property – New York:

Macmillan, 1932. – 478 p.

Madiyorov T.K. Dehqonchilik-sanoat majmuida ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar

tizimi va korporativ boshqaruvni joriy etish xususiyatlari: iqt. fan.dok. ... dis.

ishi. - T.: 1993

Zaynutdinov Sh.N., Rahimova D.N. Korporativ boshqaruv asoslari. – T.:

Akademiya, 2007. – 48 b.

Jonathan P. Charkham. Keeping Better Company: Corporate Governance Ten

Years On. «Oxford University Press», 2005. P.127.

Стиглиц Дж. Америка и новый экономический порядок после глобального

кризиса. М.: Эксмо, 2011. С.54.

Ханкелдиева Г.Ш. Особенности корпоративного управления в

акционерных обществах с государственным участием// Бюллетень науки и

практики. №11, 2017 г. Научный журнал. Нижневартовск. С.357-363. (Open

Academic Journals Index 0.350).

Xankeldieva G.Sh. Jahon moliyaviy -iqtisodiy inqirozi sharoitida korporasiyalar

boshqaruvi samaradorligini oshirish masalalari //Iqtisodiyot va taʻlim 2009 y.

№3. B.64-67

Published

2023-05-30

How to Cite

Azizbek. (2023). KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMI VA UNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. Prospects of Innovative Development of the National Corporate Governance System Based on International Standards and Modern Best Practice, 111–115. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/pidncgsbism/article/view/666