Abdiyeva, K. “MILLIY IQTISODIYOTDA GLOBAL IQLIMNI BARTARAF ETISHDA INVESTITSION FAOLIYATNING TUTGAN ROLI”. "Milliy Iqtisodiyotni Isloh Qilish Va Barqaror Rivojlantirish istiqbollari" Respublika Ilmiy-Amaliy Konferensiyasi Materiallari to‘plami., June 2023, pp. 152-5, http://conference.tsue.uz/index.php/article/article/view/371.