Abdiyeva, Kamola. 2023. “MILLIY IQTISODIYOTDA GLOBAL IQLIMNI BARTARAF ETISHDA INVESTITSION FAOLIYATNING TUTGAN ROLI”. "Milliy Iqtisodiyotni Isloh Qilish Va Barqaror Rivojlantirish istiqbollari" Respublika Ilmiy-Amaliy Konferensiyasi Materiallari to‘plami., June, 152-55. http://conference.tsue.uz/index.php/article/article/view/371.