Abdiyeva, K. (2023). MILLIY IQTISODIYOTDA GLOBAL IQLIMNI BARTARAF ETISHDA INVESTITSION FAOLIYATNING TUTGAN ROLI. "Milliy Iqtisodiyotni Isloh Qilish Va Barqaror Rivojlantirish istiqbollari" Respublika Ilmiy-Amaliy Konferensiyasi Materiallari to‘plami., 152–155. Retrieved from http://conference.tsue.uz/index.php/article/article/view/371