(1)
Abdiyeva, K. MILLIY IQTISODIYOTDA GLOBAL IQLIMNI BARTARAF ETISHDA INVESTITSION FAOLIYATNING TUTGAN ROLI. "Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. 2023, 152-155.