[1]
Abdiyeva, K. 2023. MILLIY IQTISODIYOTDA GLOBAL IQLIMNI BARTARAF ETISHDA INVESTITSION FAOLIYATNING TUTGAN ROLI. "Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. (Jun. 2023), 152–155.